Albert kinert
biografija
slikarstvo
grafike
kiparstvo
pjesme
izložbe
Albert Kinert – pionir čiste grafike

Kinert je tradicionalne tehnike visokoga i dubokog tiska priveo suvremenom izričaju, uspjevajuči posve osamostaliti izražajne kakvoće pojedinih tehnika. Još od prvih samostalnih i skupnih predstavljanja kotirao je kao grafičar s izazitim smislom kao narav svog instrumenta.

Kinertovi “grafički croquisi” preteća su onih uradaka kojima će Kinert afirmirati takozvanu čistu grafiku u nas. Ti rani listovi lapidarne su grafičke realizacije crteža koji su tražili najkraći put ka ostvarenju tehnici dubokog tiska.

Zajedničko obilježje njegovih crteža je krajnja reduciranost. Na njima nema više ničega od onog nužnog odnosno postojećeg motiva i konture neopterećene strukturom. Na poseban način predstavljaju Kinertovu brzinu i crtački nerv. Sposobnost gradnje takvih pojava na razini crteža ostala je svojinom rijetkih majstora i njihove dijabolične sposobnosti da nacrtaju jedan jedini oblik, da pruže jednu i samo jednu informaciju, a da pri tom u svemu tome zatoče cjelinu prostora.

Direktnost uprizorenja doživljenog, te crtu kao riječ Kinertova likovnog govora.

Crtež je kao zasebnu discipline Kinert njegovao tijekom cijeloga života.

Kinert kao grafičar izrazit je sintetičar sklon pročišćenome, lapidarnom, jezgrovitom sažimanju, zatvaranju.

Kinert kao ilustrator likovno je čist jednako onako često kao što u slici zna biti narativan.